Poerim: verlossingsfeest

Jullie hebben in de geschiedenis van koningin Esther vast wel eens de naam Poerimfeest horen noemen. Dit feest, dat in de tijd van koningin Esther ingesteld werd, vieren de joden nu nog steeds. Jullie weten misschien al wel dat de joden een andere kalender hebben dan wij. Op de joodse kalender valt het Poerimfeest elk jaar op de veertiende en vijftiende dag in de maand Adar. Bij ons is dat ongeveer half maart.

Onbegrijpelijke wegen

Toen Esther koningin was, was het een donkere tijd voor de Joden. Israël maakte deel uit van het Perzische rijk. Ahasveros, de koning van het dit rijk, had Haman een hoge positie gegeven onder de vorsten in zijn rijk (Esther 3:1). Deze man haatte de Joden zó erg, dat hij ze allemaal wilde laten ombrengen! Voor de uitvoering van zijn plannen had hij door middel van de purim (loten) een datum vastgesteld. Na de dertiende Adar zou er in het rijk van Ahasveros geen enkele Jood meer leven. Toen Mordechai dít hoorde, was hij erg verdrietig. Meteen vroeg hij koningin Esther of zij naar de koning wilde gaan om te smeken voor haar volk. En toch vertrouwde Mordechai niet in de eerste plaats op mensen, maar op de Heere! Dat weten we uit zijn woorden in Esther 4:14: ‘Want indien gij enigszins zwijgen zult te dezen tijde, zo zal den Joden verkwikking en verlossing uit een andere plaats ontstaan (…)’. Mordechai wist dat de Heere zou zorgen voor het Joodse volk, ook al zouden Esther en Ahasveros niet naar hem luisteren. Heb jij – net als Mordechai - ook zo`n grote verwachting van Israëls God voor het Joodse volk?

Aneenoe

Esther vastte voordat zij naar de koning ging. Op de dertiende Adar, de dag vóór het Poerimfeest, vasten de joden daarom ook nu nog steeds. In de godsdienstoefening wordt het Aneenoe (‘Verhoor ons …’) gebeden. Het is een roep om verlossing. Daarnaast worden de verzen 6 tot en met 13 uit Jesaja 55 gelezen. De verzen 8 en 9 bijvoorbeeld passen goed bij de moeilijke en onbegrepen wegen die het Joodse volk gegaan is: ‘Want Mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen, en Mijn gedachten dan ulieder gedachten’.

Toen het Joodse volk door de Heere op wonderlijke wijze verlost was, gaf Mordechai bevel het Poerimfeest te vieren (Esther 9:20-22). Tijdens dit feest van blijdschap is iedereen bij iedereen welkom en geeft men elkaar cadeaus. Vanaf het begin van de twintigste eeuw begon men tijdens het Poerimfeest geld in te zamelen voor de arme Joden in Palestina.

Stampen en ratelen

Het Poerimfeest is tegenwoordig een soort carnavalsfeest: er zijn verkleedpartijen, er wordt heel veel gedronken en de zogenaamde Hamansoren worden gegeten. Dat zijn een soort droge koekjes, gevuld met chocoladepasta of dadelpasta. Doordat de randen ervan omkrullen, lijken ze op oortjes.

Tijdens het Poerimfeest wordt in de synagoge het hele boek Esther gelezen. De grote daden van de Heere worden herdacht. De megilla (Estherboekrol) is rijk versierd. Verzen die over Mordechai gaan, worden door de gemeente luid herhaald. Als de naam van Haman klinkt, wordt er hard gestampt en veel lawaai gemaakt met ratels. De joden willen daarmee de naam van de Jodenhater Haman onverstaanbaar maken. Zijn naam mag niet meer gehoord worden; die moet als het ware uitgeroeid worden.

En wij?

Het Poerimfeest is dus het feest van de verlossing. Voor het Joodse volk én voor ons is er alleen bevrijding mogelijk door de Zaligmaker. In Hem is Poerim, het feest van de verlossing, vervuld. Heeft die verlossing een plaats in jouw gebed?