Joodse kleding

Handleiding voor leerkracht

Welke kledingregels kennen de Joden

Inleiding

Het thema van deze les is ‘Joodse kleding en gewoonten. In de tekst wordt beschreven welke kledingregels er in de Joodse gemeenschap gelden, voor wie deze regels gelden en waar deze op gebaseerd zijn.

Doelstellingen

- Aan het einde van de les weten de kinderen de Joodse kledingregels.
- Aan het einde van de les kunnen de kinderen uitleggen waar deze regels vandaan komen.
- Aan het einde van de les weten de kinderen wat de kledingregels inhouden.

Doelgroep

Kinderen vanaf 9 jaar; bovenbouw basisonderwijs

Vakken en Kerndoelen

Oriëntatie op mens en wereld
Mens en samenvatting

  • Kerndoel 37

De leerlingen leren zich gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.

  • Kerndoel 38

De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen.

Les-idee

Inleiding
De leerkracht maakt met de kinderen op het bord een woordweb rond Joodse kleding. Daarna volgt een interactief gesprek over welke gewoonten de Christenen hebben, om er zo achter te komen welke verschillen en overeenkomsten er zijn tussen de Joodse en Christelijke religie.

Kern
De klas wordt verdeeld in zes groepen. Elke groep krijgt één kopje toegewezen: kipa, talliet, één stof, bonten hoed, vrouwen en tefillien. In hun groepje gaan de kinderen informatie opzoeken over hun onderwerp. Hierbij houden ze rekening met de verschillen per land – de Russische Joden hebben bijvoorbeeld andere kledingregels dan Joden in Israël – of streek. Hiervan maken zij een PowerPoint presentatie, zodat ze dit kunnen presenteren in de afsluiting van de les.

Afsluiting
Elk groepje presenteert aan de klas hun onderwerp met behulp van een PowerPoint presentatie met daarin plaatjes.

Tijdsplanning
De les duurt ongeveer vijftig minuten. De inleiding zal zo’n vijf minuten in beslag nemen, waarna de kinderen dertig minuten hun presentatie voorbereiden. Het laatste kwartier van de les presenteren de kinderen hun bevindingen; ieder groepje ruim twee minuten. 

Materialen

  • Digitaal schoolbord (woordweb)
  • Tekst over ‘Joodse kleding’
  • Computerlokaal
  • PowerPoint
  • Boeken documentatiecentrum

Verdieping of meer informatie

  • Leskist Joods leven, onderwijswerkplaats Gouda
  • Boek Een eeuw Joods leven, Martin Gilbert
  • Boek Joods leven thuis en in de synagoge, Edward van Voolen