Sjema Jisrael


Het Sjema Jisrael is het belangrijkste gedeelte in het ochtend- en avondgebed van het Jodendom. De tekst is afkomstig uit de Thora (de Wet van Mozes). Het complete Sjema-gebed bestaat uit drie onderdelen:

Deut. 6:4-9
Hoor, Israël! de HEERE, onze God, is een enig HEERE!
Zo zult gij den HEERE, uw God, liefhebben, met uw ganse hart, en met uw ganse ziel, en met al uw vermogen. En deze woorden, die ik u heden gebied, zullen in uw hart zijn. En gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als gij in uw huis zit, en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat. Ook zult gij ze tot een teken binden op uw hand, en zij zullen u tot voorhoofdspanselen (*) zijn tussen uw ogen. En gij zult ze op de posten van uw huis, en aan uw poorten schrijven.


(*) Dit zijn een soort riemen of banden met doosjes erop, de Joden noemen dat: de tefillien.

En verder nog: Deut. 11:13-21 en Num. 15:37-41.

De kernzin van het Sjema in het Hebreeuws is:
  שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד  

Zoals je misschien weet, wordt het Hebreeuws van rechts naar links gelezen. De woorden aan de rechterkant (שמע ישראל) betekenen dus: 'Hoor Israël'.
De uitspraak is: "Sjema Israel, Adonai Elo-hénoe, Adonai echád".
Dat wil zeggen: Hoor, Israël! de HEERE, onze God, is een enig HEERE!
Het valt op dat de Joden hier niet tweemaal HEERE (= Jahweh of: Jehova) zeggen, maar: Adonai (= 'mijn Heer'). Dit komt omdat ze de allerheiligste Naam van God niet willen uitspreken. Soms zeggen ze ook: HaSjem (= 'de Naam').

De tekst kun je hier beluisteren.