Dochter Sions


Dochter Sions, wees verblijd.
Ja, juich luid, Jeruzalem.
Zie, uw Koning komt tot u;
Hij komt, de Vredevorst.
Dochter Sions, wees verblijd.
Ja, juich luid, Jeruzalem.
Hosianna, Davids Zoon!

Heil en zegen zij Zijn volk!
Sticht nu, HEER', Uw eeuwig rijk;
't blij 'Hosanna' komt u toe.
Hosianna, Davids Zoon!
Heil en zegen zij Zijn volk!
Ja, Hosanna, Davids Zoon,

Wees gegroet, o Vredevorst!
Eeuwig staat Uw zetel vast,
eeuwig, als Jehova's troon.
Ja, Hosanna, Davids Zoon,
wees gegroet, o Vredevorst!

Dit lied is een verwijzing naar de intocht van Jezus in Jeruzalem.
Je leest dat in Johannes 12:12-15
Des anderen daags, een grote schare, die tot het feest gekomen was, horende, dat Jezus naar Jeruzalem kwam,
namen de takken van palmbomen, en gingen uit Hem tegemoet, en riepen: Hosanna! Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren, Hij, Die is de Koning Israëls!
En Jezus vond een jongen ezel, en zat daarop, gelijk geschreven is: Vrees niet, gij dochter Sions, zie, uw Koning komt, zittende op het veulen ener ezelin
.

De tekst en de muziek van dit lied vind je hier.