Op, waakt op!


'Op waakt op!' zo klinkt het luide.
Wat wil dit roepen toch beduiden,
gij torenwachters van de tijd?
Middernacht is aangebroken,
zijn uwe lampen wel ontstoken,
gij maagden die de Heer' verbeidt?
Gij slapenden, ontwaakt,
de Bruidegom genaakt.
Halleluja,
nu opgestaan.
Het feest breekt aan:
gij moet Hem ijlings tegengaan.

Sion hoort de wachters zingen,
zij voelt het hart van vreugde opspringen,
ontwaakt met spoed, sta haastig op.
Uit de hemel daalt Hij neder,
in waarheid sterk, in liefde teder:
haar licht verschijnt, haar ster gaat op.
Kom Heiland, 's aardrijks kroon,
Heer' Jezus, 's Vaders Zoon!
Zingt hosanna,
komt altemaal
ter bruiloftszaal,
waar Hij ons roept aan 't avondmaal!

Laat ons U ter ere zingen
met allen die Uw troon omringen,
één koor van mens- en eng'lenstem!
Paarlen zijn der poorten bogen,
die nederdalen uit de hogen:
het hemelse Jeruzalem.
Geen oog heeft ooit begroet,
geen hart heeft ooit vermoed
zulk een vreugde.
Zo juichen wij
en roemen blijde
glorie van Uw heerschappij!

Een lied, gedicht door de Duitse predikant Philipp Nicolai.
Hij heeft ook de muziek erbij gemaakt.
Voor de muziek: klik hier.