Jom Kippoer - Grote Verzoendag


In Lev. 16:30 lezen we dat de Heere de Grote Verzoendag instelde: “Want op dien dag zal hij voor u verzoening doen om u te reinigen; van al uw zonden zult gij voor het aangezicht des HEEREN gereinigd worden.” Elk jaar moest de hogepriester verzoening doen voor de zonden. Verzoening door het bloed is nodig, want de Heere had gezegd: ten dage als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Maar de Heere geeft genadetijd. Een onschuldig dier mag geofferd worden in plaats van de schuldige mens. Het leven van het dier is in zijn bloed. Daarom moet er bloed gestort worden. Het dier geeft zijn leven voor de offeraar. Dit staat ook in Lev. 17:11: "Want de ziel van het vlees is in het bloed; daarom heb Ik het u op het altaar gegeven, om over uw zielen verzoening te doen; want het is het bloed, dat voor de ziel verzoening zal doen.” Het bloed is onmisbaar voor de verzoening. Het grote kwaad van de zonde kan alleen door bloedstorting verzoend worden. In Lev. 16 en 23 lezen we over de offers die gebracht moesten worden met Jom Kippoer.

   Hoe Jom Kippoer nu gevierd wordt   

Voordat Grote Verzoendag aanbreekt, zijn er de Jamiem Noraïem (de 'ontzagwekkende dagen'). De mensen worden dan opgeroepen tot bekering tot God en tot schuldbelijdenis aan God en aan elkaar. Tussen Rosj Hasjana (het Joodse Nieuwjaar) en Jom Kippoer zijn er tien dagen van tesjoeva (berouw en schuld belijden). Het belijden van schuld gaat aan vergeving vooraf. In Lev. 23:29 staat: “Alle ziel welke op diezelve dag niet verootmoedigd zal zijn geweest, die zal uitgeroeid worden uit haar volken.” Alleen Gods genade werkt echt berouw.


► Gebed op Jom Kippoer in de synagoge (Schilderij J. Weinles)

Jom Kippoer is voor de Joden de heiligste dag van het jaar. Zij geloven dat God op die dag beslist over wat er het komende jaar met de mens gaat gebeuren. Het is een dag van rust. In Israël zijn de straten leeg. Er wordt gevast. In de synagoge zijn er verschillende diensten. Het boek Jona wordt gelezen. Daarin gaat het vooral over bekering en genade. De Heere spaarde het goddeloze Ninevé, omdat Hij een “genadig en barmhartig God is, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en berouw hebbende over het kwaad.” (Jona 4:2) In de synagoge komt het werk van de hogepriester aan de orde. Tijdens het gebed om vergeving vallen gemeente en voorganger op hun knieën, als teken van onderwerping aan God. De Joden nemen dit heel ernstig! Ze beseffen dat ze zich aan veel zonden schuldig hebben gemaakt. Luister maar:

Wij zijn goddeloos geweest, hebben ons vergrepen, hebben gruweldaden gepleegd. We zijn van Uw geboden en juiste wetten afgeweken en hebben deze niet geacht. Maar Gij zijt rechtvaardig in alles wat ons overkomt.

Ook wordt het Kol Nidree driemaal door de voorzanger gezongen. Dit lied (of gebed) betekent: ‘Al onze geloften’. Men vraagt door dit te zingen of alle geloften die voor God zijn afgelegd, niet meer geldig hoeven te zijn. Het klinkt heel plechtig.

De Heere kijkt altijd of er waarheid in het hart is. Het bloed van al die dieren kon de zonde niet betalen. Al dat bloed wees heen naar de Heere Jezus. Zijn bloed heeft werkelijk kracht!
Ten diepste gaat het hierom op Grote Verzoendag: Christus is de dood ingegaan in plaats van Zijn schuldige volk. De Heere eist bloed als offer, maar Hij heeft dit Offer ook Zelf gegeven! Wat ben je rijk als je deze grote Hogepriester mag kennen!