Feesten en gedenkdagen


Feestkalender

De Joden kennen ook een feestkalender. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste Joodse feesten voor de komende jaren. Lees meer

Sjabbat - Rustdag

De opdracht om de sjabbat, de zevende dag, als rustdag te heiligen staat in de Tien Geboden. Ook Zelf heeft God na de zes scheppingsdagen van Zijn werk gerust. Lees meer

Rosj Chodesj - Nieuwe maan

De Bijbelse kalender is op de maan gebaseerd. De eerste dag van iedere nieuwe maand is voor sommige Joden nog steeds een feestdag: Rosj Chodesj. Lees meer

Toe biSjvat - Bomenfeest

Aan het begin van het jaar vieren de Joden de komst van de lente: de bomen zullen weer gaan 'ontwaken'. Vruchtbomen spelen een heel belangrijke rol. Lees meer

Poerim - Lotenfeest

Dit feest werd in de tijd van koningin Esther ingesteld. Het was een donkere tijd voor de Joden. Israël maakte deel uit van het Perzische rijk, onder koning Ahasveros. Lees meer

Pesach - Paasfeest

Pesach is door de Heere Zelf ingesteld, bij de uittocht uit Egypte. De Israëlieten vierden voor het eerst Pesach, in de nacht waarin de eerstgeborenen van Egypte stierven. Lees meer

Chag haMatzot - Ongezuurde broden

God had geboden om een week lang ongezuurde broden te eten. Tijdens de uittocht uit Egypte was er immers geen tijd om het brood te laten rijzen. Lees meer

Jom ha'Atsmaoet - Onafhankelijkheidsdag

In het jaar 1947 gebeurde een wonder: de Verenigde Naties besloten dat de Joden hun eigen land mochten terughebben! De staat Israël zou opnieuw 'geboren' worden! Lees meer

Jom Jeroesjalajiem - Bevrijdingsdag

In juni 1967 breekt er oorlog uit tussen Israël en zijn buurlanden: de "Zesdaagse Oorlog". De oude stad Jeruzalem wordt veroverd door de Israëli’s. Een bijzondere dag... Lees meer

Sjavoeot - Pinksteren

In Ex. 23:16 wordt Sjavoeot het feest van de oogst of het feest van de eerstelingen genoemd. Sjavoeot is het Hebreeuwse woord voor weken. Lees meer

Tisja be'av - Dag van rouw

Een speciale dag in het leven van de joden. Een dag van herinnering aan een droevige gebeurtenis: de verwoesting van de tempel van Jeruzalem in het jaar 586 voor Chr. Lees meer

Rosj Hasjana - Nieuwjaar

Rosj HaSjana is de Hebreeuwse naam voor het Joodse Nieuwjaar. Het was in de Bijbel de eerste dag van de maand Nisan (in de lente), maar dat is een half jaar verschoven. Lees meer

Jom Kippoer - Grote Verzoendag

Dit is voor de Joden de heiligste dag van het jaar. Zij geloven dat God op Jom Kippoer beslist over wat er het komende jaar met de mens gaat gebeuren. Lees meer

Soekot - Loofhuttenfeest

Het Loofhuttenfeest wordt in de Bijbel genoemd in Lev. 23:33-43. Het duurt zeven dagen. Het is een van de meest vreugdevolle feesten voor de Joden. Lees meer

Simchat Thora - Vreugde der Wet

Simchat Thora wordt twee dagen na het Loofhuttenfeest gevierd. Die woorden betekenen: "Vreugde der Wet". Tijdens het feest staat de hele Thora (Wet) centraal. Lees meer

Chanoeka - Inwijdingsfeest

“En het was het feest der vernieuwing des tempels te Jeruzalem". In deze tekst van Joh. 10:22 gaat het over Chanoeka. Letterlijk betekent dit woord: 'inwijding'. Lees meer