Jom ha'Atsmaoet - Onafhankelijkheidsdag


Deze feestdag komt niet in de Bijbel voor. Maar wel staat er een belofte in de Bijbel, die met deze feestdag te maken heeft! In het jaar 70 na Christus werd Jeruzalem door de Romeinen ingenomen, de tempel werd verwoest. Het Joodse volk werd toen verstrooid over alle landen van de wereld. Die verstrooiing noemen we wel: de Diaspora (Zo staat het er in het Grieks in Jak. 1:1). De Heere Jezus had tegen Zijn discipelen gezegd dat dit zou gaan gebeuren.

   Profetieën   

Toch hadden de profeten van het Oude Testament al mogen zien dat dit niet het einde van het volk Israël zou zijn! Jesaja had bijvoorbeeld namens God gezegd: “Vrees niet, want Ik ben met u; Ik zal uw zaad van den opgang brengen, en Ik zal u verzamelen van den ondergang. Ik zal zeggen tot het noorden: Geef; en tot het zuiden: Houd niet terug; breng Mijn zonen van verre, en Mijn dochters van het einde der aarde” (Jes. 43:5-6). En in hoofdstuk 60: “Wie zijn deze, die daar komen gevlogen als een wolk, en als duiven tot haar vensters?” Het volk van Israël zou als duiven terug komen vliegen naar zijn til.

Het zou nog eeuwen duren voordat dit gebeurde. Het land Israël lag verwoest en verlaten. De Joodse mensen waren eeuwenlang verstrooid over de landen; daar werden ze helaas heel vaak bespot, buitengesloten, vervolgd en zelfs gedood! Het dieptepunt werd bereikt in de Tweede Wereldoorlog, toen er zes miljoen Joodse mensen wreed vermoord werden. Ze wilden vluchten, maar konden meestal nergens heen. Sommigen wilden naar het land Israël, maar daar waren de Engelsen de baas en zij lieten de Joodse mensen het land niet binnen.

Toen gebeurde er in het jaar 1947 een wonder: er werd gestemd door de Verenigde Naties. En de uitkomst was dat de Joodse mensen weer een eigen land zouden krijgen! De staat Israël zou opnieuw 'geboren' worden! De 5e van de maand ijar (bij ons was dat 14 mei) in 1948 werd de onafhankelijkheidsverklaring van Israël voorgelezen door David Ben Goerion. Hij werd ook de eerste premier van Israël. Dat was me een feestdag! Mensen dansten, vierden feest! Maar op diezelfde dag werd Israël al aangevallen door vijf buurlanden…

   Hoe Jom ha'Atsmaoet nu gevierd wordt   

Het is een wonder dat Israël als land opnieuw geboren is. En dat het nog bestaat! Want Israël heeft veel vijanden. Voordat de Onafhankelijkheidsdag gevierd wordt, is er daarom eerst een andere dag: Jom Hazikaron. Dat is: 'de dag van de herinnering'. Op die dag worden de Israëlische doden herdacht. Dus de mensen die omgekomen zijn in de oorlogen en aanslagen die Israël sinds zijn bestaan heeft moeten meemaken. Er zijn weinig Joodse families waarin geen doden zijn te betreuren. Bij deze dodenherdenking wordt dan ook stilgestaan bij de vergankelijkheid van het leven.
Ook in Nederland hebben wij de jaarlijkse dodenherdenking. Dat is op 4 mei, voorafgaand aan de viering van de bevrijding. Dan herdenken we de gevallen militairen en burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog en tijdens de vredesmissies. De verschrikkingen uit die perioden komen in onze gedachten terug.


Onafhankelijkheidsdag wordt met vreugde én militair vertoon gevierd (1956)
  Een demonstratie van de Israëlische luchtmacht op 5 ijar (2020)
beeld: National Library of Israël/IDF - detail

Maar de dag erna, dan volgt de feestdag vanwege het bestaan van Israël! In Israël is dit een nationale feestdag, maar ook door Joodse mensen buiten Israël wordt Jom ha’Atsmaoet gevierd. Er worden psalmen gezongen en speciale gebeden gezegd, waarin de hoop wordt uitgesproken op vrede voor Israël. De mensen nemen vrij en zorgen voor een lekkere (barbecue)maaltijd met elkaar, thuis, in het park of in het bos. Overal is de Israëlische vlag te zien: uit de ramen, op petjes en auto’s. De vijfde dag van de maand ijar valt in onze kalender eind april of begin mei. Alleen sommige ultraorthodoxe Joden vieren deze dag niet. Zij bidden ook niet voor de staat Israël. Volgens hen is het verkeerd dat Israël al bestaat, zij willen wachten tot de Messias komt om het land weer terug te geven. Wat erg dat zij niet geloven dat de Messias al gekomen is! Toch hebben ze wel goed begrepen dat de Messias nodig is voor de echte vrijheid, want de Heere Jezus heeft zelf gezegd: “Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn" (Joh. 8:36).