Poerim: Feest van verlossing

In de Bijbel

Dit feest werd in de tijd van koningin Esther ingesteld. Het was een donkere tijd voor de Joden. Israël maakte deel uit van het Perzische rijk. Ahasveros, de koning van dit rijk, had Haman een hoge positie gegeven onder de vorsten in zijn rijk (Esther 3:1). Deze man haatte de Joden zo erg, dat hij ze allemaal wilde laten ombrengen! Voor de uitvoering van zijn plannen had hij door middel van purim (loten) een datum vastgesteld. Na de dertiende Adar zou er in het rijk van Ahasveros geen enkele Jood meer leven. Toen Mordechai dit hoorde, was hij erg verdrietig. Meteen vroeg hij koningin Esther of zij naar de koning wilde gaan om te smeken voor haar volk. En toch vertrouwde Mordechai niet in de eerste plaats op mensen, maar op de Heere! Dat weten we uit zijn woorden in Esther 4:14: “Want indien gij enigszins zwijgen zult te dezen tijde, zo zal den Joden verkwikking en verlossing uit een andere plaats ontstaan (…).” Mordechai wist dat de Heere zou zorgen voor het Joodse volk, ook al zouden Esther en Ahasveros niet naar hem luisteren. Toen het Joodse volk door de Heere op wonderlijke wijze verlost was, gaf Mordechai bevel het Poerimfeest te vieren (Esther 9:20-22).

Hoe Poerim nu gevierd wordt

Op de Joodse kalender valt het Poerimfeest elk jaar op de veertiende en vijftiende dag in de maand Adar. Bij ons is dat in februari of maart. Esther vastte voordat zij naar de koning ging. Op de dertiende Adar, de dag voor het Poerimfeest, vasten de Joden daarom ook nu nog steeds. In de synagoge wordt het Aneenoe (Verhoor ons..) gebeden. Het is een roep om verlossing. Daarnaast wordt Jesaja 55:6-13 gelezen. De verzen 8 en 9 passen goed bij de moeilijke en onbegrepen wegen die het Joodse volk gegaan is. Tijdens Poerim is iedereen bij iedereen welkom en geeft men elkaar cadeaus. Het Poerimfeest is tegenwoordig een soort carnavalsfeest. Er zijn verkleedpartijen, er wordt veel gedronken en de zogenaamde Hamansoren worden gegeten. Dat zijn driehoekige koekjes, gevuld met chocoladepasta of dadelpasta. Tijdens het Poerimfeest wordt in de synagoge het hele boek Esther gelezen. De grote daden van de Heere worden herdacht. De megilla (Estherboekrol) is rijk versierd. Verzen die over Mordechai gaan, worden door de gemeente luid herhaald. Als de naam van Haman klinkt, wordt er gestampt en veel lawaai gemaakt met ratels. De Joden willen daarmee de naam van de Jodenhater Haman onverstaanbaar maken. Zijn naam mag niet meer gehoord worden; die moet uitgeroeid worden. Het Poerimfeest is het feest van de verlossing. Messiaanse Joden weten
dat er alleen bevrijding mogelijk is door Jezus, de Zaligmaker. In Hem is Poerim, het feest van de verlossing, vervuld. In de boekrol van Esther wordt de Naam van de Heere niet genoemd, maar de leiding van de Heere is in het hele boek te merken.