Rosj Chodesj - Nieuwe maan

Rosj Chodesj - Nieuwe maan


In de Bijbel is de maan het teken van Gods trouw. “Hij zal eeuwiglijk bevestigd worden, gelijk de maan, en de getuige in den hemel is getrouw”, lezen we in Psalm 89:38. Door de maan liet de Heere aan de Joden de vaste tijden weten wanneer ze de feestdagen moesten houden. De maan is er iedere keer weer opnieuw. In Num. 28:11-15 staat welke bijzondere offers er gebracht moesten worden op het feest van de nieuwe maan: een brandoffer, een spijsoffer, een drankoffer en een zondoffer. Het zondoffer werd gebracht als verzoening van alle zonden van de vorige maand. Werd vroeger de beginnende nieuwe maansikkel waargenomen, dan stuurden de Joden een bericht aan het Sanhedrin in Jeruzalem. Als dat had vastgesteld dat de waarneming klopte, dan werd de nieuwe maand officieel aangekondigd. In het jaar 359 na Christus werd een vaste kalender voor het Joodse jaar ingevoerd. Deze kalender gebruiken de Joden nog steeds.

   Hoe Rosj Chodesj nu gevierd wordt  

De Bijbelse kalender is dus op de maan gebaseerd. Met de nieuwe maan begint een nieuwe maand, dus als het helemaal donker is. De eerste dag van iedere nieuwe maand is voor sommige Joden nog steeds een feestdag: Rosj Chodesj. Dat is dus telkens na 29 of 30 dagen. In de synagoge worden op Rosj Chodesj verschillende Bijbelgedeelten gelezen, zoals Numeri 28 en Psalm 113 tot en met 118: het Hallel. Vlak voor het avondgebed roept de voorzanger: “Hij zal opgaan en zal komen.” Daarmee bedoelt de voorzanger de nieuwe maan. Sommige Joden vieren ook de wijding van de maan. ‘s Nachts gaan zij in feestkleding naar buiten. Daar spreken zij de eerste verzen van Psalm 148 uit, ze zeggen spreuken op.

De profeet Jesaja spreekt in hoofdstuk 66:23 ook over het feest van de nieuwe maan. “En het zal geschieden, dat van de ene nieuwe maan tot de andere en van den enen sabbat tot den anderen, alle vlees komen zal om aan te bidden voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE.” Hiermee wordt de eeuwige zaligheid bedoeld. Van maand tot maand, van week tot week, zullen bekeerde Joden en bekeerde heidenen de Heere groot maken! Uit alle landen van de wereld, tot in eeuwigheid. Zul jij daar ook bij zijn?