De tempel van Zerubbabel


Jeruzalem, de stad van God. De stad van de tempel. De tempel van Salomo. De eerste tempel. Wat is er van de dienst van de Heere terecht gekomen? In de tempel wordt op het brandofferaltaar aan de afgoden geofferd. Hoe de Heere ook laat waarschuwen, het Joodse volk luistert niet. En wat gebeurt er?

   Verwoesting van de eerste tempel   

In 917 voor Chr., als Salomo’s zoon Rehábeam koning is, rooft de Egyptische koning Sisak een aantal kostbaarheden uit de tempel. In de tijd erna wordt de stad wel acht keer geplunderd.

In 587 voor Christus belegert de koning van Babel de stad Jeruzalem. Achttien maanden duurt het beleg. Uiteindelijk dringt de koning Nebukadnezar met zijn soldaten de stad binnen. Het Joodse volk wordt vastgebonden en weggevoerd naar Babel. De soldaten roven de kostbaarheden uit de tempel. Ook de Ark des Verbonds wordt meegenomen. Maar nog erger, de tempel wordt samen met de hele stad Jeruzalem met de grond gelijk gemaakt.

   Herstel van de tempel   

De Perzische koning Kores heeft de koning van Babel verslagen. Het is deze koning Kores die de Joden toestemming geeft om naar hun land terug te keren. Ze mogen de tempel opnieuw opbouwen. Dat is in het jaar 538 voor Chr. Er wordt een begin gemaakt met het herstel van de tempel. Maar vlot gaat het niet. De profeten Haggaï en Zacharia sporen voortdurend de teruggekeerde ballingen aan om de herbouw te voltooien. Ook wordt het volk opgeroepen om de Heere trouw te aanbidden in de nieuwe tempel. Zerubbabel en hogepriester Josua beginnen aan de herbouw van de tempel: het voorhof, het Heilige en het Heilige der heiligen.


Het fundament voor de nieuwe tempel wordt gelegd

Als het fundament wordt gelegd zijn de jonge mensen in Jeruzalem uitzinnig van vreugde. Ze jubelen en er wordt muziek gemaakt door de priesters en de Levieten (Ezra 3:10). Maar deze nieuwe tempel wordt lang niet zo mooi als de tempel van Salomo. De oude Israëlieten, die de vorige tempel hebben gezien, hebben daarover groot verdriet. Pas in 515 voor Chr. is het werk gereed. Het Heilige der heiligen blijft leeg. De Ark des Verbonds is voor altijd verdwenen.

Steeds meer Joodse ballingen gaan terug naar Jeruzalem. De stad is nog steeds een grote puinhoop. Ongeveer 70 jaar later worden, onder leiding van Nehemia, de muren van de stad herbouwd.

   Slot   

We weten heel weinig over de tempel van Zerubbabel. Waarschijnlijk hebben de Joden tijdens de vierde en de derde eeuw voor Christus de tempel uitgebreid en meer versierd. De tempel van Zerubbabel staat in Jeruzalem totdat de Romeinen in het jaar 63 voor Chr. de stad innemen. Ruim veertig jaar later worden door koning Herodes plannen gemaakt om deze tempel ingrijpend te verbouwen.